FANDOM


FICO

Súdruh Fico (ňe)obmedzení vládca Slovenskej ríše.

Robert Fico (* 15 Sepťember 1964, Topolčani), často označovaní Slovenskí superexpert na všetko, okrem injeho aj poloboh, víňimoční právňik, ekonóm, obchodňík, historik, eňergeťik a všetko ostatňje dohromadi, v internetovich diskusijách vistupujúci pod prezívkou pivo1, inak známi aj ako Súdruh z prvích lavíc SZM, násťenKÁR, vlajkonosič, doživotní tížďenňík, veční koorďinátor civilnej obrani, ale aj RedBulo, Fikeeje, Ficko, Robin, Páchaťel, Robko, Ďildo. Vlastní a hráva za futbaloví klub 1. FC SMER

A keďže rozhoduje minimálňe o celom našom vesmíre a okolitích ďeďinách, prípadňe ešťe kúsok ďalej, pri narábaní s Robertkom opatrňe. Veďe stránku Smer-SD (predtím SMER - Treťja cesta, ťeraz Smer - socijálna ďemencja). Po spackaních volbách v roku 2006 sa stau vedúcim volom spolku mjestnich šarlatánou, o ktorom ňjektorí jeďinci tvrďja, že je vrcholním vládnucim orgánom v Slovenskom Imperju. Je zaťjal posledním vívojovím štáďiom premiera, nástupca našťasťje ešťe ňje je známi. Predchádzajúcim štáďiom je Mikipremier.

Etimológja Edit

Označeňja Fico pre tohto jeďinca je ňeznámeho puovodu a doťeraz predmetom sporou medzi jazikovedcamí. Fico započau v apríli 2008 užívať na internetovích diskusijách prezívku pivo1, duovod na toto označeňja však ňikdi ňevisvetliu. Muožeme sa ale domňjevať, že keďže dosjal vichlontau vela topolčjanskeho piva a jeho oblúbená prezívka PIVO už bola v diskusii zaregistrovaná Janom Zlotom, zvoliu si prezívku pivo1, abi každí veďeu, že je jednotka aj v chlastaní. Topolčjanske združeňja mjestnich alkoholikou a feťákou nám potvrďilo, že všetki vedomosťi a skúsenosťi, ktorje dosjal viužívau v praxi, má najme z topolčjanskich krčjem a pubou. Je známi ťjež ako verní spoločňík Jána Slotu. Dlhuje iním štátom už više 160 milionou (!). Podla nášho Róbertka to však stále ňje je dosť a veselo k tomuto číslu svojimí ňeprekonaťelnimí maťemaťickimí schopnosťamí, ktorje vištudovau na učňovke v Bertotovcjach, pridáva ďalšje milioni. Podla OVERENÍCH zdrojou aj išjeu nakupovať zemjaki do Polska, len akosi zabudou zaplaťiť. Je takťjež známi aj tím, že vždi splní to, čo slúbi. VŽDI.

Nová chemická zlúčeňina FICO3 Edit

charakťerisťika:

- uhličitan fluoro-jodní - trivijálni názou: populičňík červení - červeňje sfarbeňja - rozleptáva druhí piljer - silňe oxiduje reformi - vípari spuosobujú paranoju - katalizátor rozpadu oppozícje - krištalizuje do hranatjeho tvaru - slizkí na povrchu, vnútri ňekonzisťentní - v príroďe sa viskituje spolu so sulfidmi najme ďihidroďeuťero sulfidom (H2DS)a ďisulfidom dusitím (SNS) - v prítomnosťi tlačjarenskej farbi je prudko víbušní - puosobí halucinogenňe na cca.. 40% dospelej populácje - u zhruba 20% populácje vivoláva prudkje alergickje reakcje - u citlivejších jeďincou spuosobuje ňevolnosť - ťechňickje viužiťje: ako ochranní prostrjedok pri razení tuňelou - viužíva sa v navigačních sistemoch v jachťingu na určovaňja kurzu (tzv.monackí kompas) - maňipulovať s ňím opatrňe, spuosob zňeužiťja je širokí.

Vzňik a mladosť Edit

Hranou sa viskitou zhruba v roku 1964 P.V.T., ťesňe pred známou augustovou oslavou socjalisťickjeho strojárstva a zbrojárstva v roku 1968. Táto velká udalosť maljeho, vťedi len štvorročnjeho, Robka mimorjadňe oslovila, preto sa vťedi zaprisahau, že buďe za svoj milovaní socjalizmus bojovať všetkimí dostupnimí prostrjedkamí. Usúďiu, že najlepšje buďe započať správnim vzďelaňím, preto štuďírovau na Ňesprávnej fakulťe Kumpenskjeho Universiti, ňeskuor ho prijali do Ústavu Štátu a Ňespráva Velko a Malo-moravskej Akademje Vjed a stau sa právňikom. Jeden z največších momentou jeho života prišjeu, keď roku 1987 vstúpiu do Komuňisťickej srački Ťežko-Slovenska.

Velkí Spánok Edit

Keď 17. novembra 1989 ňjelen štuďenti proťestovali za lepšje socijálňe zarjaďeňja vo svojich štuďentskích domovoch a ustanovizňjach, pomáhali si brnkaňím na klúčiki, čo mladjeho Robka hrozňe rozzúrilo. Keďže proťi velkej presile mnohích štuďentou ňedokázau bojovať, zahájiu proťestní spánok, ktorí trvau asi pou roka. Úplňe tím oďignorovau transformácju Ťežkoslovenskej pokrokovej vládi socjalizmu na úpadkoví kváziďemokraťickí sistem. Dňes tento spánok zahmljeva tvrďeňím, že vraj si žjadnu revolúcju ňevšimou. To určiťe.

Právňická kariera Edit

Robert sa v ďeveďesjatich rokoch uplatňiu ako právňik ňjelen na Slovensku, ale dokonca nás "zastupovau" aj na Európskom Súdnom Dvore v Štrasburgu. Tvrdo pracuvau na sláve Slovenskjeho Imperja, ale vísledki, ako všetci vjeme, sú skuor opačňje. Jeho úspechi sú čitaťelňje z vísledkou súdnich sporou ktorje ňesú spoloční názou prehratje.

Vladovláda Edit

Počas prvej, druhej aj treťej vladovládi seďeu zalezení v Štrasburgu a tak ako aj ťeraz, aj vťedi mu všetko bolo jedno.

Prvá Mikivláda Edit

Ako členovi ňjekdajšej Srački Ďemokraťickej Lavice sa mu pošťasťilo stať sa očitím svedkom evolúcje prjemera z Vlada Mečjara na Mikipremiera. Ako Migašou poskok ňemohou pracuvať pre blaho ludu, a tak sa ňecelí rok po volbách rozhodou oďísť z mikivládi a maťički srački a založiť sračku Smer - Treťja cesta. Stau sa tvrdím kriťikom Mikipremiera, pretože pojedou všetku múdrosť sveta, všaďe bou a všetko viďeu. V tom čase sa o ňom hovorilo, že za 7 rokou vištudovau všetko, a za 5 rokou to ostatňje. Tvrdo sa pripravovau na volbi 2002 naháňaňím hlasou a preferencíí. Vísledok sa dočítaťe o kapitolku ňižšje.

Druhá Mikivláda Edit

Po volbách 2002 jeho stránka Smer (vťedi Treťja cesta) ňezískala nadpolovičnú večšinu Nároďej Zradi, ako fickovci velmi dúfali. Prejavili sa sebazáchovňje pudi Slovenskjeho národa, ktorí chladnokrvňe dau smerákom len 13% (pozor, prvočíslo) hlasou. Velkí ňeúspech - ňeúčasť na tvorbe novej mikivládi - sa rozhodou lječiť tím, že Smer premenovau na Smer - Socijálna ďemokracja a zamestnau hovorkiňu Silvju Glendovú. Jeho kolegiňu, smerovku Beňovú zvolili do europarlamentu. Odvťedi privelmi otvárala ústa a tak bolo len otázkou času, kím Robo dosjahňe jej odvolaňja z predsedaťelňíctva Smeru. Spolu s bohaťjermi Robom Kaliňákom a Dušanom Čaplovičom usilovňe pracuvali na rozvoji socjalisťickjeho viďeňja Slovenska, čo sa ňeskuor... - vísledok sa dočítaťe o kapitolku ňižšje.

Vláda socijálnej spravodlivosťi Edit

Volbi 2006 koňečňe priňjesli vitúžení vísledok, za ktorí Červení Hranou bojovau od svojho zroďeňja a vstupu do KSŤS. Volbi velkou časťou vihrali, získali više 30% (ach, druhočíslo) hlasou a Fickovi sa podarilo si za 6 dní poskladať vládu spolu s národňjarmi a mečjarovcamí. Je všeobecňe známim (a často Fickom opakovaním) faktom, že Ficovada pre lud Slovenska za jeďiní rok urobila ovela vjacej, ako obidve Mikivládi za 8 (ňečíslo) rokou. Ňepochibňe. Vláda socijálnej spravodlivosťi odštartovala trjedni boj za pozdvihnuťje chudobi a okrádaňja bohatích. Pretože bohatí si ňezaslúžja biť bohatí (veť prečo bi aj), zvíšili sa im daňe a odvodi, abi sa obrovskje peňažňje prostrjedki mohli nasmerovať na pomoc chudobe.

Ďalším smelím plánom vládi socijálnej spravodlivosťi pre súšasnú štorročňicu je obrovskí ďjalňiční program. Hovorí, sa že ďjalňica z hlavnej ďeďini Slovenska do Róm-Strasse má biť severnou trasou hotová do roku 2010. Súčasťou je samozrejme 7-kilometroví tuňeu pod Strečnom, ktorí skoro-hradní pán Fico vihĺbi šibnuťím čarovnjeho prúťika. Súkromňje pozemki pod ďjalňicamí budú ňemilosrdňe vivlastňeňje (ňikdo predsa ňesmje bráňiť verejnjemu blahu). Ňesmjeme ťjež zabudnúť na vibudovaňja širokorozchodnej železňice (a ňje jednej) cez celje Slovensko.

Supersocijálna Vláda samozrejme ňespí aňi v oblasťi zdravotňíctva. Má vo víhlaďe zrušiť ňemorálňe ziski v zdravotňíctve zaveďeňím jeďinej a správnej zdravotnej poisťovňe, samozrejme štátnej, veť iďe o naše zdravje.

Robert Fico, ako mnohí iní, ňeodolau čaru Pokemonou a zveriu im aj svoju stranu.

na plagátoch odkazujúcim na aktuálňe eurovolbi sa objaviu JuDr MuDr Kokt R.FiCo s úďerním sloganom :"Ňeňechajme za nás rozhodovať iních" čím jasňe ďeklarovau záujem v budúcnosťi zavjesť na Slovensku ďiktatúru a absoluťisťickí kult jeďinej dokonalej exisťencje: seba. Budúcnosť je teda jasňe daná. Čakajú nás krásňe zajtrajški pod krídlamí Robertka, robotňícka trjeda opeť zvíťazí a prehňilí kapitalisťickí štát sužovaní korupciou a rozkrádaňím sa zmení na raj na zemi kďe pod červenou hvjezdou buďeme štastní verňe slúžiť iďei : S Robertom Fiďelom Ficom na večňje časi a ňikdi inak za mjer a štasťje pracujúceho ludu."

Prjeskumi verejnej mjenki Edit

Shsfico

Robert Fico je na Slovensku takí populárni, že si ho národ v SMS-hlasovaní zvoliu za svoju treťju SuperStar a to aj naprák tomu, že vje spjevať iba Slovenskú himnu.

Ňeustále ukazujú čoraz viššju popularitu Roberta Fica medzi Slovenskím ludom. V posledních (sepťember 2007 P.V.T.) prjeskumoch mu dokonca popularita viskočila na 114%, čo znamená že ho ňeskonale a ňekriťicki milujú aj celje geňerácje duochodcou, ňemluvňjat a zahraňičjarou.

Socjalisťi z vesmírňeho spolku vesmírňi socjalistje Roberta blahorečili v najbližšom období mu postavja bustu, tá buďe viťesaná zo stredňe velkjeho vesmírňeho ťelesa, mesjaca. Robert takťjež apelovau v spolku na ich socijálno jeho MinHisťerku socjalisťickích vecí, kráse práce a puorodnosťi roďini abi jej takťjež obetovali vhodňje vesmírňe ťeleso, slnko. Takto si zabezpeči 24h dohlad nad lepšimí zajtrajškamí proletarijátu a ZSSR.

Pozri aj Edit