FANDOM


Chaplin
Mikulas Dzurinda

Prjaťelskí víraz

Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. (* 4. február 1955, Spišskí Štvrtok (okres Víkend)), známi aj pod menom Mikipremier, je vívojovje štáďjum premiera (ňjekedi ťjež označovaní ako prjemer) Slovenskej republiki , ktorjeho predchádzajúcim štáďiom je Vlaďimír Mečjar a nasledujúcim je Robert Fico. Ťjež ňevelmi úspešní politik, biker, básňik a ďebiu.

Ranní život Edit

Dza

Mikiho oblúbená a tipická činnosť

Pochádza z mnohoďetnej roďini ňejasnjeho ciganskeho etňickjeho puovodu. Podla ňjektorích bádaťelou bolo ich puovodňje meno Šonka(-ovci) a na Slovensko pribudli z Inďje, kďe im hrozili perzekúcje za údajňje ňepovoleňje hromaďeňja zásob zemjakou. Na Slovensku si Dzurindou starí oťec otvoriu živnosť na vírobu korít a ich príslušenstva. V jednom z ňich, ktorje sa nachádzalo na dvore sa všetci v ňeďelu slávnostňe kúpali, čo dokazuje higjeňickú vispelosť tejto roďini oproťi iním členom ich komuňiti a potvrdzuje, že Šonkovci vo svojej pravlasťi ňeboli len špinavimí cigáňmi, za akjeho je tento ich príbuzní často označovaní.

Básňická kariera Edit

Básňicke črevo v sebe objaviu počas stredoškolskjeho štúďja (iba v stredu). Jeho najznámejšja báseň (Óda na Víťazní Február):

Chvílka poesie:

" Mikuláš Dzurinda, SPŠG-B – baňícka prjemislovka v Spišskej Novej Vsi, II. EA – dopravní ročňík:


Pomňík vďaki

Hoci som mladí, pochabí, Hoc dokázať chcem vjac a vjac,

už ňeraz som sa zamisleu, dozadu hlavu obráťjac.

A čo som viďeu? Život bohatí, plinúci v šťastnej krajiňe,

Veselje ďetstvo chlapčenskje Vslobodnej šťastnej roďiňe.

Čím rokou vjac, čím starší som, Tím vjac sa zamíšlam,

Ako to, že domou muoj Ťeplučkí stále mám?!

Za to, že ňevjem, čo zrada, klam, Že život to je pre mňa dar,

Ňje utrpeňja, klamstvo mar, Vďaka ťi, slávni Február!

Vďaka ťi, robotňík i rolňík, Vďaka ťi oťec, mať,

Že muožem rojčiť, stále sňiť, Slobodnej zeme plodi brať.

Premnoho vďaki v srdci mám, Že muožem šťastňe dňešok žiť,

Sňežjenok ráno natrhať, Potom zas večer s milou biť.

Nuž počuj, oťec, drahá mať, Počúvaj šťastná moja vlasť.

Keď tolkú radosť v duši mám, Čo všetkím slúbim darovať.

Ňechcem biť dlžňík večití, Chcem polá, lúki orávať

Do všetkích hrjadok zasjevať "

Ňemjestna poznámka pre menej informovaních: Autor tejto básňe sa stau pravicovím premierom ďemokraťickjeho Slovenska a predsedaťelom pravicovej SDKÚ-DS...

Registrovaňje partnerstvá Edit

Ako jeden z mála prestaviťelou Slovenskej politickej špički sa otvoreňe hlási k podpore registrovaních partnersťjev. Sám má za sebou ňjekolko vjac či menej úspešních spojení s osobamí rovnakjeho pohlavja, rovnakjeho ale aj opačnjeho názoru. Najznámejšimí jeho partnermi boli počas jeho prvej hruozovládi Jozef M., Ján Č., Rudolf Sch., Bela B., počas druhej hruozovládi Pavou R., Pavou H. a druhíkrát Bela B. Už počas prvej vládi sa zoznámiu s osobou, ktorá dodňes máta jeho misel, jeho pokračovaťelom, meno ktorjeho sa vislovuje len pošepki - Róbertom Ficom. Napeťje medzi ňimi je večšje ako víkon reaktora v Mochovcjach.

Zmluva s ďjablom Edit

Po volbách v roku 2006 bou ochotní ísť do spolku s ďjablom. Problemom sa však stalo KDH, ktorje bolo vjac nakloňeňje spojeňju s najvišším Robertko(predstaviťelom srački Smer). Nakoňjec však zmluvu s ďjablom uzavreu najvišší za pomoci tankistu zo Žilini.

Mikuláš 1 Politici
MikiHranouGustoAnčaTen-koho-ňetreba-menovaťJančiVasil BilakSpasiťelka

Jurko KríčekRSDr. PhDr. DrSc. CSc. ThDr. RNDr. Bc. Mgr. PharmDr. JUDr. PaedDr. MUDr. Dušan Č. Fiďeu CastroJán Mikolaj