FANDOM


N100000927944121 9776

Kareu Foltín (15. apríla 1928 -???) Bou českí veďec, ktorí sa presláviu predovšetkím svojím pokusom vitvoriť lásku laboratórnim spuosobom.


Mladosť a štúďjum Edit

Naroďiu sa 15. apríla 1928 v Brňe. Obaja jeho roďičja boli zapáleňja patrioťi a sokoli. Po absolvovaní základnej školi započau mladí Kareu navšťevovať gimnázjum G.J. Menďela, kďe sa po prvíkrát vírazňe prejavila jeho vášeň k prírodoveďeckím experimentom. Stredoškolskje vzďelaňja však ukončiu maturitnou skúškou na gimnázju v Opave, kam sa s roďičmi presťahovau v roku 1947. V rokoch 1948 až 1954 študovau na Prírodoveďeckej fakulťe Karlovej Universiti.


Veďecká kariera Edit

V roku 1955 nastúpiu do prírodoveďeckjeho ústavu Akademje vjed, kďe po dobu pjaťich rokou spolupracuvau s víznamním českím vedcom prof. Jaromírom Horňíčkom na vískume ďelivích pleťív. Trpezlivo zbjerau cenňje skúsenosťi a rozširovau svoje vedomosťi v oblasťi geobotaňiki a morfológje rastlín. Ňeustále ťjež prichádzau s ňejakimí nápadmi a "zlepšovákmi" a vírazňe posúvau vískum vpred. Došlo to až tak ďaleko, že na ňeho profesor Horňíček započau žjarliť a snažiu sa ho vo veďení Akademje očjerňiť. Dosjahou však len toho, že bou Foltín poverení samostatním vískumom, čo bolo vzhladom na jeho ňízki vek ňječo úplňe ojeďiňeljeho. Spočjatku sa Foltín venovau vplivu biliňjek na starnuťje ludskích buňjek, a hoci vískum ňedokončiu, vitvoriu svojou prácou základi pre vzňik princípou, na ktorích je založená dňešná víroba kozmeťiki. Bou to práve Foltín, kdo po prvíkrát zmješau propolis s bilinnimí extraktmi. Ale jeho najvíznamňejší zápis do ďejín československej vedi začína s jeho iním experimentom - laboratórnim pokusom o vitvoreňja láski.


Laboratórni experiment s láskou Edit

Na začjatku 60. rokou sa československá spoločnosť spametávala z politickích procesou práve skončenej pjaťej ďekádi. Všaďeprítomní strach a ňeistota sa ňedobre prejavili aj na medziludskích vzťahoch. Foltín sa s tímto stavom ňehodlau zmjeriť a ňedostatok láski sa rozhodou virješiť veďeckím spuosobom. Preto sa pusťiu do experimentu, v ktorom chceu preňjesť poziťívňe ludskje emócje na rastlini a následňe ich vibrať vo forme tableťjek alebo sera, akehosi elixíru láski. Ambiciózni pokus bou zahájení 29. marca 1960 a ihňeď získau podporu veďeckích kapacít aj verejnosťi. Po pou roku sa zdalo, že všetko beží presňe podla Foltínovej ťeórje. V októbri toho roka museu Foltín s ňeskrívaním sklamaňím oznámiť, že jeho pokus skončiu aj naprák maximálnej snahe celjeho tímu ňeúspechom. Lásku sa laboratórňe virobiť ňepodarilo. Sklamaňja verejnosťi bolo obrovskje. Samotnjemu Karlovi Foltínovi pokus nakoňjec priňjesou prevažňe poziťíva. Ako vedlajší produkt vískumu biliňjek vzňikla dodňes oblúbená Kofola, a naviše sa pri ňom zblížiu so svojou asisťentkou Věrou Královou, s ktorou sa na začjatku novembra ožeňiu.


Ňejasnosťi po roku 1968 Edit

V augusťe roku 1968 bou Foltín na prednáškovom turňje po Velkej Britáňii. Po okupácii krajini vojskamí Varšavskej zmluvi mu bolo dokonca ponúknutje mjesto na kaťedre biochemje v Oxforďe. Foltín ponuku odmjetou a vráťiu sa do vlasťi. Ako ňeúnavní bojovňík za lásku sa zúčastňiu ňjekolkích diskusií s predstaviťelmi pražskej jari. Na začjatku roka 1969 sú Kareu a Věra Foltínovci vihoďení z prírodoveďeckjeho ústavu a pár dní potom sa ich stopa zrazu stráca. Ňezdržujú sa na adrese trvaljeho bidliska, ňezúčastňujú sa spoločenskjeho života, prerušujú kontakti s roďinou i prjaťelmi. To veďe k vzňiku ruoznich ťeórií. Podla jednej boli uňesení štátnou bezpečnosťou a donúťení pracuvať v laboratórijách sovjetskej tajnej službi KGB. Ďalšje hovorí o tom, že dobrovolňe opusťili verejní život a oďišli do ústraňja, kďe sa spoločňe venovali bilinkám. Najpravďepodobňejšou však je, že Kareu a Věra samí opusťili Československo. Tejto úvahe nahráva aj fakt, akím sa k Foltínovi a jeho veďeckjemu odkazu zachovala politická reprezentácja krajini v čase normalizácje. Sisťemaťicki ho očjerňovali, vihlásili ho za pacifistu a ňeprjaťela trjedňeho boja. Prakťicki sa rozhodli vimazať Foltína z ďejín československej vedi. Jeho tím rozďelili a poslali do ruoznich kútou republiki. Večšina dokumentou tíkajúcich sa jeho práce bola zabavená a zňičená, alebo zamknutá do trezoru. Všetci sa započali tváriť, ako bi Kareu Foltín ňikdi ňeexistovau. To všetko vjedlo k tomu, že sa na ňeho postupom času naozaj zabudlo.

Objav v archívoch Edit

Na jeseň roku 2009 objaviu štuďent Prírodoveďeckej fakulti UK Marťin Žáček puovodnú dokumentácju Foltínovho experimentu. Fascinovaní ňeznámu etapou československej vedi rozbehou pátraňja najprú v Čechách a ňeskuor aj na Slovensku. Po pou roku naraziu v archívoch na starí filmoví tížďenňík z roku 1960, ktorí zachiťiu celí prjebeh Foltínovho laboratórňeho pokusu s láskou na filmoví pás. Tento senzační nález okamžiťe zdvihou záujem o osobu RNDr. Foltína a jeho vískumi. V súčasnosťi prebjeha inťenzívňe pátraňja po zaťjal ňezmapovaních osudoch tohto zabudnutjeho českjeho bádaťela. Zaťjal sa ňepodarilo zisťiť, či Kareu Foltín ešťe žije. Tento rok bi osláviu 82. naroďeňini.


Seriózni článok Tento článok bou označení komuňitou za seriózni článok. Tento článok je kvalitní, absolútňe seriózni a pravďiví. Ak sťe sa na ňom bavili, ňeverili sťe mu alebo sa Vám ňepáčiu, sťe úchil a primiťív. Dobre vám tak!