FANDOM


Dopravní podňik mesta Prešporok je spoločnosť plaťená daňovimí poplatňíkmi a rjaďená kinďer manažermi pochádzajúcimí z STV. Zabezpečuje dopravu dostavňíkmi po Prešporku a ťjež prevádzku metra. Do vozovjeho parku patrja aj trolejbusi a električki. Najoblúbeňejší dostavňík medzi cestujúcimí je Ikarus 280, ťesňe za ňím v populariťe Tambus.

Vrakosa

Tipickí predstaviťel floťili Dopravnjeho podňiku.

Sjeť liňjek MHD je na európske pomeri nadmerňe hustá a inťervali liňjek nadštandardňje a z tohoto duovodu dopravní podňik skúša experimenti na linke 68 s cjelom opťimalizovať sjeť a inťervali podla skutočnjeho dopitu (odborňe zrušiť čo sa dá a za ušetreňje peňjaze si viplaťiť odmeni). Cjelom je prevádzkovať len geňerálňe rjaďiťelstvo a donúťiť cestujúcich užívať taxislužbi, čo sa už DP v spolupráci s magistrátom podarilo v čase keď premávajú nočňje spoje.

V čase letních prázdňin DPB nastavuje velmi pikantní režim zrjeďenej dopravi. Spočíva v tom, že zruší všetki spoje, ktorimí za normálnich okolností žjaci a štuďenťi ňechoďja. Ostatňje prerjeďi tak, že dostať sa hocikam je zhola ňemožnuo. V poňímaní DPB toťiž v leťe polovica Prešporku vimrje. Naprák tomu sa doprava ku krematórju aňi k cintorínom ňeposilňuje.

Dopravní podňik však predsa len robí aj ňječo pre občanou: Predstaviu novje logo, čím vírazňe zvíšiu komfort cestovaňja.


Nadsveťelňje cestovaňja Edit

HPIM5064

Najnovším projektom Dopravnjeho podňiku je zaveďeňja nadsveťelnej ríchlosťi prepravi vozidlamí U.S.S. Enťerprise a U.S.S. Voiager. Ako dokladá susední obrázok, nadsveťelná preprava je stále v štáďju ťestovaňja a preto je dotičná zastávka Hummelova označená ako na znameňja. Znamená to, že vozidlá nadsveťelnej ríchlosťi zastavujú na tejto zastávke len po ich privolaní sub-eta kvantovoprjestorovím visjelačom pri užití anťi-kvazitrónovej frekvencje a modulovaní geňerátorom koňečnej ňepravďepodobnosťi. Prakťickí efekt je okamžití, nakolko privolaná loď s 98% pravďepodobnosťou ťeleportuje dotičnjeho cestujúceho na mjesto kam vuobec ňechceu ísť.

Vesmírni program Edit

"Vesmír? Ňikdi som o ňom ňepočuv. "

- Braňislav Záhradňík

"Ci pana ta to je stroj! "

- Ňeznámi víchodňjar
Imhd.sk 15225

Zastávku je víhodňje nahraďiť aj inak

Dopravní podňik sa rozhodou rozšíriť svoju už tak dosť nadrozmernú floťilu o najnovší vídobitok vesmírňeho vískumu. Vozidlo, predbežňe označeňje ako Fjalka 1, je po večšinu svojej trasi doprevádzaňje sprjevodnimí vozmi z letki Brňenskjeho dopravnjeho podňiku a Unie duochodcou Slovenska. Jeho trasu sa dopravní podňik snažiu utajiť, ašak Komandu Ňeciklopeďje sa podarilo zisťiť, že prírastok buďe premávať na linke CX-21-ďelta-416 Prešporok-Hainburg-Venuša-Centauri Prime-Epsilon Eridaňi. Naoko metúci nápis Čiližská pochádza z duob dávno minulích, keď za sjedmimí horamí, sjedmimí dolamí a sedmoro nákupnimí strediskamí, v krajiňe kďe sa koruna zosipala a euro ligotalo, Prešporok ňeveďela čo je to hip-hop.
Vesmirňe MHD

Najnovší víkvet Dopravnjeho podňiku

"Nadsveťelná ríchlosť je minulosťou", povedau k poslednjemu rozšíreňju floťili ňeznámi ťechňik z Vozovňe Vraksňani. "Ťeraz vás dopravíme ňjelen ríchlo a tam kam sťe ísť ňechceli, ale buďe to aj v špičkovej kvaliťe od Strojární Ňeoprďelsksibirskvolgojkijevskijňevisloviťelnoje. Kašleme na USS Voiager, bou to blbí americkí šrot. Ešťe stále sú s ňím problemi." Vijadreňja Strojární Ňeoprďelsksibirskvolgojkijevskijňevisloviťelnoje sa nám žjal získať ňepodarilo. O dotičnej fabrike je však známe, že sa odmjetla zúčastňiť augustovej oslavi socjalisťickjeho strojárstva. Povráva sa, že dodáva podobňje vesmírňe vozidlá aj pre Uniu duochodcou Slovenska, Smer-SD a Minisťerstvo okrádaňja zloďejskích monopolou.

Ufo01

UFO na zástavke MHD

Edit

Opp

Grafickí víkvet DPB

Dopravní podňik sa po ňemilej skúsenosťi so starím novím logom, ktorje údajňe malo prípomínať rakúske železňice, rozhodou upgradovať svoje logo. Zaveďeňja novjeho loga určiťe víznamím spuosobom prispeje k už tak značňe visokej kultúre cestovaňja, dostupnosťi mesta MHD a redukcii automobilovej dopravi. Naružovelá farba určiťe priláka aj mnohje sexuálňe menšini, ktorje sa vozidlám verejnej dopravi zvečša zďjalki vihíbajú.

Exťerňje odkazi Edit